Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities en algemene bepalingen

1.1 Urban Garden Culture is een webshop van Urban Garden Culture: de besloten vennootschap, Urban Garden Culture, statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 58806008. Ons BTW-identificatienummer NL853190239B01.

1.2 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Urban Garden Culture bv een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van producten.

1.3 Producten: Het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd wordt door Urban Garden Culture bv.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes zijn zestig (60) dagen geldig voor aanvaarding. Daarna zijn zij van louter informatieve waarde.

2.2 De door Urban Garden Culture bv gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege.

2.3 De door Urban Garden Culture bv opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat Opdrachtgever een door Urban Garden Culture bv uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Urban Garden Culture bv akkoord is gegaan met deze aanvaarding.

Artikel 4 Levering

4.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

4.2 Indien het bestelde product niet direct uit voorraad leverbaar is wordt door Urban Garden Culture bv een nadere levertijd opgegeven, waarbij Urban Garden Culture bv zal trachten altijd binnen de op de offerte aangegeven termijn levering te doen geschieden. Deze termijn is nimmer te beschouwen als fatale termijn.

4.3 Levering van producten vindt plaats op een door de Opdrachtgever te bepalen adres dat zich in Nederland of België bevindt. De verzendkosten worden gefactureerd aan de Opdrachtgever.

Artikel 5 - Herroepingsrecht bij levering van producten

5.1 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa € 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via onderstaand emailadres. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

5.2 Tijdens bovenstaande termijnen zal de Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Urban Garden Culture bv retourneren, conform de door Urban Garden Culture bv verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.3 Wij hebben een aantal verse producten in onze webshop met een beperkte houdbaarheid (zoals truffels en cacti) en kunnen daarom niet geretourneerd worden. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping

Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Urban Garden Culture bv behoudt zich het eigendom voor van alle aan Opdrachtgever geleverde zaken, zolang Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Urban Garden Culture bv uit hoofde van de krachtens de overeenkomst geleverde producten, alsmede op grond van artikel 10 neergelegde betalingsverplichtingen.

7.2 Rechten worden aan Opdrachtgever slechts verleend, of in het voorkomend geval overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

7.3 Een buitengewone beschikking over de goederen, zoals een verpanding, een zekerheidsstelling e.d. kan alleen met toestemming van Urban Garden Culture bv geschieden. Opdrachtgever is verplicht Urban Garden Culture bv onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op, onder eigendomsvoorbehoud, geleverde goederen.

7.4 Bij gebreke aan betaling de vervaldag en in het geval van faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever is Urban Garden Culture bv gerechtigd de goederen zonder voorafgaande waarschuwing tot zich te nemen en verleent Opdrachtgever Urban Garden Culture bv bij deze een onherroepelijke machtiging hiertoe over te gaan, alles onverlet het recht van Urban Garden Culture bv op schadevergoeding. Teruggenomen goederen crediteert Urban Garden Culture bv tegen de door haar in redelijkheid daaraan toe te kennen waarde.

Artikel 8 Garantie

8.1 Opdrachtgever dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient Opdrachtgever direct na ontdekking, en uiterlijk binnen zeven (7) dagen, op het vervoersdocument aan te tekenen en Urban Garden Culture bv hiervan op de hoogste stellen.

8.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen de termijn als bepaald in artikel 8.1 de gebrekkigheid van de geleverde goederen aan Urban Garden Culture bv zijn medegedeeld, worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen.

8.3 Op de door Urban Garden Culture bv geleverde producten berust een garantietermijn van drie (3) maanden, deze termijn begint te lopen vanaf het moment van levering.

8.4 Indien de Opdrachtgever een beroep op de garantie doet als omschreven in artikel 8.3 dient de Opdrachtgever de gebrekkigheid van de door Urban Garden Culture bv geleverde producten aan te tonen.

8.5 Garantie geldt enkel voor de gebrekkige fabricage van producten. Indien de gebrekkigheid van een product is veroorzaakt door onjuist gebruik of een overige aan de Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid kan de Opdrachtgever geen aanspraak doen op de garantieregeling als omschreven in dit artikel.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Urban Garden Culture bv sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Urban Garden Culture bv geleverde producten.

9.2 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.3 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Urban Garden Culture bv aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Urban Garden Culture bv toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

9.4 Urban Garden Culture bv is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.5 De Opdrachtgever vrijwaart Urban Garden Culture bv tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit - dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10 Prijs & Betaling

10.1 Betaling dient te geschieden bij bestelling, bij levering of bij ahalen van de door de Opdrachtgever bestelde producten.

10.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

10.3 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door Urban Garden Culture bv gemaakt indien Urban Garden Culture bv op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de Opdrachtgever verwikkeld geraakt zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

10.4 Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Urban Garden Culture bv is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste aanleg de rechtbank te Utrecht bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Opdrachtgever en Urban Garden Culture bv. 

Wanneer u een koopovereenkomst aan gaat of een koop sluit verklaart u met deze koop direct dat de door Urban Garden Culture bv geleverde producten niet voor illegale doeleinden gebruikt worden.

Artikel 12 Klachtenregeling
12.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

12.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

12.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

12.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

12.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform

12.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

12.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 13 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Urban Garden Culture bv
St. Laurensdreef 45
3565 AJ Utrecht
KvK 58806008
BTW NL853190239B01
Tel 030-2764185

Openingstijden en bereikbaarheid
Maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 18:00 uur.
Zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur.

 Stuur ons een email...
Retourformulier